Ms-photo fotografia

Umowa TFP

Zawarta w ……………………….. dnia ……………………………………………………………….., pomiędzy:
Fotografem legitymującym się dowodem osobistym: ……………………… PESEL ……………………………………..
a
Modelką……………………………………………..Zam ……………………………………………………………
Legitymującą się dowodem osobistym:Nr ………………………………………….PESEL ……………………………………..

§ 1 Fotograf zobowiązuje się wykonać sesję zdjęciową z Modelką a Modelka zobowiązuje się pozować (w dniu…………………………. w miejscu wskazanym przez Fotografa) do niej.

§ 2 Autorem utworów w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: „PrAutU”), powstałych w wyniku wykonania sesji jest Fotograf.

§ 3 Fotograf udziela Modelce bezpłatnej licencji niewyłącznej do korzystania z fotografii powstałych w wyniku sesji, przekazanych jej przez Fotografa, wyłącznie w celu wykorzystania zdjęć przez Modelkę w swoim portfolio na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie, w tym w szczególności poprzez zapisanie w pamięci komputera, telefonu komórkowego i innych podobnych urządzeń,
b) rozpowszechnianie utworów poprzez okazywanie utworów osobom trzecim oraz umieszczanie utworów w sieci Internet na swoich stronach internetowych oraz profilach na portalach społecznościowych.

§ 4 Licencja nie obejmuje żadnego innego sposobu korzystania z fotografii niż określony w §3. W szczególności licencja nie obejmuje komercyjnego wykorzystania fotografii przez Modelkę. Modelka nie może udzielać dalszych licencji osobom trzecim (sublicencja) – Modelka nie ma więc prawa do przekazywania fotografii podmiotom trzecim do korzystania przez te podmioty. Modelka nie ma prawa do wykonywania utworów zależnych.  Modelka nie może oznaczać/reklamować innych firm czy marek na zdjęciach wykonanych przez fotografa.

§ 5 Modelka wyraża zgodę na publikację jej wizerunku przez Fotografa na warunkach określonych w zał. nr 1 do umowy.

§ 6 Modelka zobowiązuje się do poszanowania autorskich praw osobistych Fotografa, w szczególności zobowiązuje się do oznaczenia autorstwa fotografii poprzez wskazanie imienia i nazwiska Fotografa. Wszelkie zmiany w formie fotografii oraz ich poszczególnych elementów wymagają zgody Fotografa.
Dodatkowo Modelka:
– Zapoznała się ze stylem fotografa i ufa mu w kwestii obróbki zdjęć.
– Rozumie, że fotograf nie wysyła surowych zdjęć w celu selekcji, bo tej dokonuje sam.
– Zobowiązuje się nie przerabiać zdjęć od fotografa jakimikolwiek filtrami, napisami lub grafikami poza ewentualnym kadrowaniem na media społecznościowe.
– Oświadcza, że zakres w jakim pozuje na sesji jest jej świadomą decyzją i zmiana decyzji w tej kwestii wiąże się z rozwiązaniem niniejszej umowy.
– Sesja zostanie wykonana zgodnie z wizją i pomysłem Fotografa
– Modelka wyraża zgodę na dokonanie dowolnego makijażu, fryzury oraz stylizacji do sesji przez osoby wybrane przez Fotografa oraz w sposób przez nie wybrany.

§ 7 Fotograf będzie korzystał z fotografii, które powstaną w wyniku sesji w celach swojej reklamy i promocji. W szczególności może wykorzystać fotografie na swojej stronie internetowej, portalach społecznościowych, forach internetowych, wystawach, targach, konkursach lub w materiałach promocyjnych takich jak wizytówki, ulotki, oferty, odbitki prezentowane na spotkaniach z klientami, portfolio.
Fotograf zobowiązuje się do nieudzielania odpłatnych licencji do utworów podmiotom trzecim oraz do niedokonywania odpłatnego zbycia autorskich praw majątkowych bez zgody Modelki i zapłaty jej ustalonego wspólnie honorarium.

§ 8 Klauzula Informacyjna

– Na podstawie niniejszej umowy Fotograf przetwarzać będzie następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.
– Administratorem danych osobowych jest Fotograf.
– Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania usługi (tj. w szczególności: wykonania sesji foto i video), archiwizacji, zabezpieczenia dochodzenia roszczeń oraz do celów podatkowo-księgowych.
– Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie umowy.
– Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania umowy, do czasu wygaśnięcia wszelkich roszczeń z niej wynikających oraz ustania wszystkich obowiązków podatkowo-skarbowych.
– Modelce przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
– Modelka posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
– Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

§ 9 Modelka oświadcza, że jest osobą pełnoletnią oraz, że posiada wszelkie prawa do złożenia deklaracji opisanej w niniejszej umowie, a umowa została zawarta dobrowolnie i jest świadoma skutków jej zawarcia.

§ 10 Strony zgodnie stwierdzają, że świadczenia określone w niniejszej umowie wyczerpują całkowicie zobowiązania Fotografa na rzecz Modelki z tytułu pełnionych przez Modelkę czynności objętych niniejszą umową.

§ 11 W sprawach nie unormowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 12 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgodnej woli stron.

§ 13 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

F o t o g r a f……………………………………                M o d e l k a………………………………….

 
 
 

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  MODELA/ MODELKI

Ja, niżej podpisana/y ………………… , numer PESEL: ……… udzielam zgody …………………………  na wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego w czasie sesji zdjęciowej w dniu …….

Rozpowszechnianie wizerunku będzie następowało w celu reklamy, promocji i marketingu działalności i osoby fotografa, w szczególności na stronach internetowych i mediach społecznościowych.

Zgoda obejmuje wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) wykorzystanie w sposób wybrany przez fotografa mojego wizerunku, w szczególności:
● utrwalanie wizerunku na jakimkolwiek nośniku i w pamięci jakiegokolwiek urządzenia,
● zwielokrotnianie wizerunku jakąkolwiek techniką, w tym drukarską, cyfrową, komputerową,
● rozpowszechnianie poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie, reemitowanie, a także publiczne udostępnianie, w taki sposób, żeby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie utrwalonego wizerunku w całości i w dowolnie wybranej części oraz na obróbkę graficzną utrwalonego wizerunku.

Fotografowi przysługuje wyłączne prawo decydowania o formie i czasie wykorzystywania wizerunku w całości lub w postaci dowolnych fragmentów.

Wyrażam zgodę na umieszczenie wykonanych fotografii na portalu Facebook.com, Youtube.com, Instagram.com, stronach internetowych oraz materiałach promocyjnych fotografa.

Oświadczam, że niniejsza zgoda została wyrażona dobrowolnie i jestem świadoma/y skutków jej udzielenia.

Za wyrażenie niniejszej zgody nie będę dochodzić żadnych roszczeń finansowych. Zgoda zostaje udzielona nieodpłatnie.

Jednocześnie oświadczam, że w razie cofnięcie przez mnie niniejszej zgody zobowiązuję się do zapłaty na rzecz fotografa kary umownej w wysokości ………….. zł (słownie: …………………….. złotych)  , w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o cofnięciu niniejszej zgody, na rachunek bankowy fotografa przez niego wskazany.
……………………………………………
podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. wizerunku utrwalonego na fotografiach, do celu promocji działalności fotografa, w tym na portalu facebook.com oraz Instagram.com.

W powyższym zakresie wyrażam zgodę na udostępnienie przez fotografa zdjęć zawierających mój wizerunek do portalu facebook.com i Instagram.com oraz innych portali internetowych, które promować będą działalność fotografa.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych przez portal facebook.com i Instagram.com w sposób zautomatyzowany oraz na profilowanie danych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez portal facebook.com oraz Instagram.com mojego wizerunku metodami technicznymi służącymi do biometrii twarzy.

……………………………………………
podpis

Nie ma takiego klikania!